Assistant Professor/Lecturer

Subin Cheng

Lecturer
Water environment restoration, hydrodynamic calculation
cheng_subin @tongji.edu.cn

Zhengzheng Zhou

Assistant Professor
Urban hydrology, flood control engineering
19058@tongji.edu.cn