College Administration

Consultant Dean:  Prof.Haifan Xiang

Dean:  Prof. Xianglin Gu

Associate Deans:  Prof. Hongwei Huan Prof.Jianzhong Li,  Prof.Xianzhong Zhao,  Prof.Haibei Xiong

   

Department of Building Engineering

Head:  Prof.Lewei Tong

Associate Head:  Prof.Shuigen Wu,  Prof.Weiping Zhang

   

Department of Bridge Engineering

  Head:  Prof.Yaojun Ge

  Associate Head:  Prof.Liming Sun Prof.Xun WU

   

Department of Geotechnical Engineering

  Head:  Prof.Maosong Huang

  Associate Head:  Prof.Wenqi Ding ,  Prof.Yu Huang,  Prof.Xiongyao Xie

    

Department of Disaster Mitigation for Structures

  Head:  Prof.Xilin Lv

  Associate Head:  Prof.Huanjun Jiang,  Prof.Qingjun Chen

   

Department of Hydraulic Engineering 

  Head:

  Associate Head:  Prof.Nianqing Zhou

   

  

All contents  copyright 2011. All rights reserved

1239 Siping Road, Shanghai, 200092, PR China

Tongji University